Skôr ako nás budete kontaktovať, pozrite si návody, sú na konci stránky, ďakujeme.

Metodické usmernenie k nákupu za kredit

Oprávnenými výdavkami, ktoré je možné čerpať z finančných prostriedkov prerozdelených futbalovým klubom podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona č.440/2015 Z.z. o športe sú výdavky, ktoré musia:

a) spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie ( http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7861 )

Bežné výdavky sú definované v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v hlavnej kategórii 600, ktorá obsahuje vecné vymedzenie jednotlivých bežných výdavkov.

Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur (cena tovaru s DPH), t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit určený vo výške 2.400,- eur. Finančný limit sa vzťahuje na výšku nákupnej ceny jedného kusu tovaru vrátane DPH.

Prostriedky vo výške nároku na poskytnutie časti finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu v roku 2017 (výška kreditu totožná s disponibilným objemom finančných prostriedkov, ktoré je možné čerpať) je možné použiť aj na obstaranie položiek, ktoré svojou hodnotou prevyšujú objem finančných prostriedkov poskytnutých z prerozdelenia príspevku tak, že zvyšok ceny tovaru sa doplatí z vlastných zdrojov futbalového klubu. Uvedené však platí len za podmienky, že položka, ktorá sa obstaráva, spĺňa vyššie uvedené kritériá zaradenia výdavkov do kategórie bežných výdavkov, t.j. cena nakupovaného hmotného a nehmotného majetku spĺňa finančný limit - cena za 1 kus s DPH je u hmotného majetku rovná alebo nižšia ako 1.700,- eur s DPH a u nehmotného majetku cena nepresiahne 2.400,- eur s DPH.

a zároveň

b) byť v súlade s ustanovením čl. 4, ods. 3 zmluvy č. 0133/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasťšportu v roku 2017 uzatvorenej medzi SFZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 3 citovanej zmluvy, finančné prostriedky nie je možné čerpať na úhradu dane z pridanej hodnoty futbalovým klubom, ktorý je platiteľom DPH a má nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti. Na uvedené sa viaže aj ustanovenie čl. 6, ods. 9, písm. i) zmluvy, podľa ktorého je v rámci vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom oprávneným výdavkom hodnota uhradeného plnenia vrátane DPH iba v prípade, ak futbalový klub nemá nárok na odpočítanie DPH, inak sa vyúčtováva hodnota bez DPH.

Kontakt:

futbalnet.shop@futbalsfz.sk

V prípade reklamácie, vrátenia tovaru, alebo doplnenia informácie ohľadom dodania tovaru kontaktujte priamo dodávateľa. 

Kontakt nájdete pri produkte ktorý ste si vybrali, alebo na objednávke (faktúre)

Produkty

    © 2017 SFZ | Obchodné podmienky | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu.